Reglament Règim Intern (versió gener 2024)

EL CLUB.-

El Sant Quirze Bàsquet Club, en endavant SQBC, té com a objectius generals els d’una educació integral dels jugadors dins de l’àmbit esportiu, incloent el companyerisme, el respecte, la esportivitat i el bon comportament.

La filosofia general del SQBC es centra en la formació de jugadors d’edats compreses entre els 5 i els 18 anys per a garantir una participació en competicions oficials en el màxim nivell esportiu que el jugador o l’equip necessiti per al seu desenvolupament a llarg termini.


Correspon al SQBC, mitjançant la seva Junta Directiva, resoldre la interpretació i totes aquelles qüestions que no es trobin previstes en el present Reglament de Règim Intern.


Per qüestions de concisió, en el present document s’usarà exclusivament el gènere masculí per referirse a persones de qualsevol gènere. Aquesta elecció es fa amb l’únic propòsit de simplificar la redacció i sense la intenció d’excloure o marginar cap grup de gènere.

ELS JUGADORS.-

1.Els jugadors del SQBC han de tenir present que la filosofia de l’entitat es fomenta en: FORMACIÓ, EDUCACIÓ I COMPETICIÓ. L’actitud i els esforços del jugador es concentrarà en l’assoliment d’aquests tres objectius.

2. Els jugadors hauran de tenir una actitud de respecte i bon comportament envers al Club (jugadors, entrenadors, coordinadors, junta directiva, etc.), i amb les relacions amb persones o col·lectius externs.

3. Normes bàsiques de funcionament dins l’equip:

  • Puntualitat i assistència continuada a entrenaments i partits. És d’obligat compliment l’assistència mínima de dos entrenaments setmanals per tal de tenir dret a la convocatòria del partit oficial.
  • En cas de no poder assistir-hi o arribar tard, serà per causa justificada i previ avís a l’entrenador abans de l’inici de l’entrenament o partit (o al coordinador en el seu defecte). La reiteració d’aquest tipus de norma pot suposar la sanció per part de l’entrenador, coordinació o direcció tècnica.
  • S’entrena per millorar, per això s’anirà als entrenaments amb bona actitud mental i física. Es demanarà intensitat en els exercicis, predisposició a aprendre i acceptar qualsevolcorrecció que l’entrenador faci.
  • S’adoptarà una actitud de companyerisme tant dins com fora dels entrenaments i partits.
  • Als partits, tota la banqueta animarà a l’equip i donarà suport als companys; mai es criticarà, insultarà o menysprearà a un altre jugador o àrbitre. L’entrenador és l’única persona autoritzada a parlar amb l’àrbitre. Aquests fets es consideraran faltes greus de disciplina. Igualment, cap jugador podrà abandonar per si mateix la banqueta durant el partit si no és per ordre de l’entrenador.

4. Els jugadors tenen l’obligació d’anar a jugar amb l’equip d’immediata major categoria quan se’ls requereixi, prioritzant sempre el seu equip. Aquestes decisions les prendrà l’entrenador amb l’autorització del coordinador i en cas de jugadors menor d’edat, s’acordarà amb els pares o tutors legals. Es tindrà en compte la situació extraesportiva del jugador (exàmens, compromisos, etc.).


5. En la mesura de les seves possibilitats, els jugadors tenen l’obligació de col·laborar amb l’entitat, essent aquesta aportació personal un aspecte important en la formació i l’educació del jugador com a persona i esportista. El jugador forma part d’un col·lectiu, i aquest necessita d’ell per a que es puguin fer tasques que esdevenen un benefici per a tots.


6. Els jugadors hauran d’anar vestits correctament als partits amb l’equipament oficial del SQBC.


7. Qualsevol problema que tingui un jugador, ja sigui de caràcter esportiu o extraesportiu, el comunicarà a l’entrenador o, en el seu defecte, al coordinador i/o director tècnic (sempre fora de les hores d’entrenament), per buscar una solució.


8. Els jugadors han d’estar íntegrament vinculats al SQBC i no tenir cap vincle amb altres clubs esportius de bàsquet durant la temporada vigent.


9. Els jugadors es veuran sotmesos al règim disciplinari esportiu contemplat als estatuts del SQBC, per mitjà del reglament de règim interior aprovat en virtut d’aquests. S’estableix un règim tipificat de sancions, així com els procediments disciplinaris d’aplicació i recursos, de conformitat a la legislació vigent. Subsidiàriament és d’aplicació el règim disciplinari previs en la Llei 8/1988, de l’esport.


10. Respecte als desplaçaments, cada equip decidirà quin mètode els va millor, fent-se càrrec del cost els mateixos jugadors. A excepció d’aquells desplaçaments que la junta directiva cregui convenient de subvenció.


11. Els jugadors que vulguin continuar jugant en equips federats han de retornar el full d’inscripció degudament emplenat i signat abans de la data límit fixada pel SQBC.

12. Política d’equipaments:

  • Als entrenaments s’haurà d’assistir amb una samarreta d’entrenament. (*) Aquesta samarreta estara disponible a partir de la temporada 2024/2025.
  • Un jugador nou ha de comprar la totalitat de l’equipament oficial del club, i passarà a ser de la seva propietat. Aquest equipament consta de dues samarretes de joc, un pantaló de joc, una samarreta d’escalfament i xandall.
  • Els equipaments de competició els guardaran els jugadors a casa seva per la següent temporada.

– Les samarretes de joc no es poden fer servir durant els entrenaments. La resta de roba esportiva corporativa sí es pot fer servir durant els entrenaments.
– El dorsal es mantindrà d’un any per l’altre, però si hi ha coincidència de numeració amb un altre jugador del mateix equip, tindrà preferència el jugador més antic. En cas de conflicte, decidirà el SQBC.

13.Consideracions respecte a les famílies:

  • El SQBC, en la seva tasca formativa, intenta a través del bàsquet inculcar en tots els seus jugadors uns determinats valors de disciplina, responsabilitat i esperit de superació. Demanem a tots aquells tutors que no estiguin d’acord amb aquesta filosofia que no obliguin al seu fill a jugar al SQBC.
  • Aquells tutors que creguin de veritat en aquest valors, els demanem que formin part activa del club i exposin idees.
  • Els tutors que tinguin algun problema envers l’equip, ho parlaran privadament amb l’entrenador fora de les hores d’entrenament. Si no es soluciona, s’exposarà el problema al coordinador, el qual intentarà donar-li una solució. De no resoldre-ho, passaria al Director Tècnic.
  • Abans de començar la competició es convocarà als tutors (per equips) a una reunió on presentarem al grup tècnic i tractarem objectius, calendari i actuació de la temporada. Estem oberts a qualsevol pregunta i dubte que tingueu.
  • El SQBC és un club de renom en l’àmbit del bàsquet català i la seva imatge el mirall del nostre tarannà. Per això és important que el comportament dels qui estem vinculats al SQBC sigui el més correcte possible.

14. Política de quotes:

Per aquells jugadors que no vulguin competir, es dóna la possibilitat d’entrenar (mínim 2 dies a la setmana) amb un descompte del 40% de la quota, pel que se’ls aplicarà el 60% i la quota de soci tenint coberta l’assegurança mèdica.

Per a aquelles famílies monoparentals o nombroses, s’aplicaran descomptes especials, en funció de les característiques d’aquesta.

 

 

 

I per a que així consti, es signa en data 26 de febrer de 2024

 

NATALIA BARRIS
Presidenta SQBC